Forretningsorden

DAGSORDEN 
Formanden udsender forslag med evt. bilag til dagsorden senest 1 uge før mødets afholdelse. 
Øvrige medlemmer der ønsker en sag på dagsordenen fremsender forslag til formanden herom inden dead-line. 
Endvidere kan der under punktet ”Godkendelse af dagsorden ” ved mødets start fremsættes forslag om yderligere punktet på dagsordenen. 
Dagsorden udsendes samtidig til bestyrelsens suppleanter, som efter ønske kan deltage i møderne og/eller stille forslag til dagsordenen. 

Faste punkter på dagsordenen: 
• Godkendelse af dagsorden 
• Økonomi 
• Meddelelser 
• Nyt møde 
• Evt. 

MØDEAFHOLDELSE 
Møder afholdes efter behov og nyt møde besluttes ved mødets afslutning. 

MØDELEDELSE 
Mødet ledes af formanden/næstformanden. 

REFERAT 
Sekretæren udsender referat til bestyrelsesmedlemmerne umiddelbart efter mødet. 
Indsigelser til referatet fremsendes til sekretæren senest 5 dage efter modtagelsen. Herefter udsendes referatet til suppleanter, sættes på hjemmesiden, Facebooksiden ”Styrk Landsbyen Dannemare” samt landsbylaugets skab på væggen på Dannemare Forsamlingshus. 

UDVALG 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg bestående af medlemmer i bestyrelsen såvel som personer udenfor bestyrelsen til løsning af specifikke opgaver. 


Bestyrelsen er iflg. vedtægten beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelses medlemmer og formanden er til stede.